Make your own free website on Tripod.com

BINAAN  KOS  KONSULT

Quantity Surveyors and Building Cost Consultants
Details of BKK's projects


If you are looking for any of the following, you have come to the right place ! :
- Sabah consultants, Sabah Quantity Surveyors, Sabah QS, Sabah engineering services, Kota Kinabalu consultants, Kota Kinabalu Quantity Surveyors, Kota Kinabalu QS, KK Quantity Surveyors, KK QS, KK consultants, Malaysian construction services, Malaysian construction consultants
- perunding Sabah, perunding ukur bahan Sabah, perunding kejuruteraan Sabah, perkhidmatan perunding kejuruteraan Sabah, perunding Kota Kinabalu, perunding ukur bahan Kota Kinabalu, perunding ukur bahan KK, perunding KK, khidmat perunding Malaysia, perunding binaan MalaysiaWelcome !

Binaan Kos Konsult (BKK) was established since the mid 1980s.  We are one of the first locally established QS practice in Kota Kinabalu.

Our Consulting Services include Preliminary Cost Estimating, Cost Planning, Feasibility Study, Tender Estimating, Cashflow Forecasting, Tender Evaluation, Preparation of BQ / Tender Document / Contract Document, Interim Valuation, Cost Monitoring and Reporting, Assessment of Variation / EOT Claims, Measurement of Quantities for builders' variation claims, etc.

Our mission is to ensure client satisfaction by providing quality construction cost management, project management and consultancy services through team work, professionalism, commitment and cooperation.  We are committed to excellence, to give our clients our personal and best services at all times in all that we do.

For more details of our past projects including photos, click here.


BKK diasaskan sejak pertengahan 1980an.  Syarikat ini adalah di antara perunding Ukur Bahan tempatan yang pertama ditubuhkan di KK.
Khidmat perunding kami termasuklah anggaran kos awalan, kos perancangan, kajian rancangan pelaksanaan, anggaran tender, unjuran perbelanjaan / aliran tunai, penilaian tender, penyediaan BQ / dokumen tender / dokumen kontrak, penilaian interim, Laporan Kewangan / Pemantauan Kos, penilaian tuntutan perubahan kerja / lanjutan masa, pengukuran kuantiti tuntutan kontraktor, dll.
Misi kami adalah untuk memastikan kepuasan pelanggan dengan memberi khidmat berkualiti dalam bidang pengurusan kos binaan, pengurusan projek dan khidmat perunding melalui kerja berpasukan, amalan profesional, sikap berkewajipan dan bekerjasama.  Kami berkewajipan kepada keunggulan, bersedia memberi pelanggan kami khidmat terbaik dan peribadi dalam segala tugas kami.

-----
工料测量师建筑成本顾问
Binaan科斯Konsult(BKK)是成立于20世纪80年代中期我们是在本地建立了第一个QS哥打京那巴鲁的做法之一。

我们的咨询服务包括初步成本估算,成本计划,可行性研究,招标估算,现金流量预测评标BQ/招标文件/合同文件准备,临时估价成本监测和报告,变异/ EOT索赔的评估测量数量的建设者的变化索赔等

我们的使命是确保提供通过团队工作,事业心,承诺和合作的质量建设成本管理,项目管理及顾问服务客户满意度。我们致力于卓越,给我们的客户所有的时刻,我们我们的个人和最佳的服务。

[注:我是不知道中国 - 上面可能没有被翻译准确/正确。我很抱歉误解/可能出现混乱 ]-----
수량 서베이 구축 비용 컨설턴트
Binaan KOS 호텔 Konsult (BKK)은 1980 년대 중반 이후 설립되었습니다. 우리는 코타 키나발루에서 처음으로 로컬 설립 QS 연습 중 하나이다.

우리의 컨설팅 서비스는 사전 비용 예측, 비용 계획, 타당성 검토, 텐더 예측, Cashflow 예측, 텐더 평가, BQ / 텐더 문서 / 계약 문서의 작성, 중간 평가, 비용 모니터링 및보고, 유사 / EOT 청구 평가, 측정을 포함 빌더 '유사 청구 수량

우리의 임무는 작업, 전문성, 헌신과 협력을 통해 양질의 건설 비용 관리, 프로젝트 관리 및 컨설팅 서비스를 제공함으로써 고객 만족을 보장하는 것입니다. 우리는 우리가 모두 항상 고객 개인 최고의 서비스를 제공, 우수성하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

[참고 : 사실 한국어를 몰라 - 위의 정확하게 / 정확하게 번역되지 않았을 수 있습니다. 어떤 오해 / 발생할 수있는 혼란에 대해 사과드립니다. ]-----
積算士建築コストコンサルタント
BinaanコスKonsultBKK)は、1980年代半ば以降に設立されました私たちは、コタキナバル最初にローカルで確立されたQS練習の一つです

私たちのコンサルティングサービスは、予備見積り原価企画フィージビリティスタディ入札見積りキャッシュフロー予測入札評価BQ/テンダードキュメント/契約文書の作成中間評価コストモニタリングレポーティングバリエーション/ EOTクレーム評価測定含めるビルダー"のバリエーションのクレームの数量

私たちの使命は、チームワークプロ意識献身と協力を通じて品質建設コスト管理プロジェクト管理およびコンサルティングサービス提供することにより、クライアント満足度を確保することです我々我々の行うことで常にお客様私たちの個人的かつ最善のサービスを与えるために優秀にコミットしている

[注私は実際に日本語がわからない - 上記正確に/正しく翻訳されていない可能性があります誤解/発生する可能性がある混乱のために深くお詫び申し上げます ]


-----
Số lượng khảo sát tư vấn Chi phí xây dựng
Binaan Kos Konsult (BKK) được thành lập từ giữa những năm 1980. Chúng tôi là một trong những thực hành đầu tiên QS địa phương thành lập năm Kota Kinabalu.

Dịch vụ tư vấn bao gồm Chi phí Ước tính sơ bộ, Kế hoạch Chi phí, nghiên cứu khả thi, đấu thầu Ước tính, dự báo Ngân lưu, Đánh giá đấu thầu, chuẩn bị các tài liệu văn bản / hợp đồng BQ / đấu thầu, định giá tạm thời, giám sát báo cáo Chi phí, đánh giá Chênh / EOT bố, Đo Số lượng biến thể cho các đơn xin xây dựng, vv

Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo sự hài lòng khách hàng bằng cách cung cấp chất lượng quản lý chi phí xây dựng, quản lý dự án dịch vụ tư vấn thông qua các nhóm làm việc, cam kết, tính chuyên nghiệp và hợp tác. Chúng tôi cam kết xuất sắc, để cung cấp cho khách hàng dịch vụ cá nhân và tốt nhất tại mọi thời điểm trong tất cả những gì chúng tôi làm.

[Lưu ý: Tôi không thực sự biết tiếng Việt - ở trên có thể không có được dịch chính xác / chính xác. Tôi xin lỗi vì bất kỳ sự hiểu lầm / nhầm lẫn có thể phát sinh. ]


-----
Quantity Surveyors et Consultants Coût de construction
Binaan Kos Konsult (BKK) a été créé depuis le milieu des années 1980. Nous sommes l'un des premiers essais QS établies localement à Kota Kinabalu.

Nos services de consultation comprennent l'estimation préliminaire des coûts, planification des coûts, l'étude de faisabilité, estimation Tender, prévision des flux de trésorerie, évaluation des offres, préparation de Bq / Tender document / Document de contrat, l'évaluation intérimaire, suivi des coûts et des rapports, l'évaluation de la modification / EOT réclamations, Mesure de la quantités pour les réclamations de variation des constructeurs, etc

Notre mission est d'assurer la satisfaction des clients en fournissant la gestion des coûts de construction de qualité, gestion de projet et des services de conseil grâce à un travail d'équipe, le professionnalisme, l'engagement et la coopération. Nous nous sommes engagés envers l'excellence, de donner à nos clients nos meilleurs services à la personne et à tout moment dans tout ce que nous faisons.

[Note: je ne sais pas vraiment français - le ci-dessus peuvent ne pas avoir été correctement traduits / correctement. Je m'excuse pour tout malentendu / confusion qui peut naître. ]


-----
Quantity Surveyors und Baukosten Consultants
Binaan Kos Konsult (BKK) wurde seit Mitte der 1980er Jahre gegründet. Wir sind einer der ersten vor Ort etablierten QS Praxis in Kota Kinabalu.

Unsere Beratungsleistungen umfassen Vorläufige Kostenschätzung, Kostenplanung, Machbarkeitsstudie, Ausschreibung Schätzung, Cashflow Forecasting, Tender Evaluation, Erstellung von BQ / Ausschreibungstext / Ausschreibungsunterlagen, Interim Valuation, Cost Monitoring und Reporting, Bewertung der Variation / EOT Claims, Messung der Mengen für Bauherren "Variante behauptet, etc.

Unsere Mission ist es, die Kundenzufriedenheit durch Qualität Baukosten, Projektmanagement und Beratung durch Teamarbeit, Professionalität, Engagement und die Zusammenarbeit zu gewährleisten. Wir sind Exzellenz verpflichtet, um unseren Kunden unseren persönlichen und besten Service zu jeder Zeit in allem, was wir tun.

[Anmerkung: Ich weiß nicht wirklich wissen, Deutsch - die oben möglicherweise nicht übersetzt worden exakt / richtig eingestellt. Ich für Missverständnisse / Verwirrung, die entstehen können entschuldigen. ]


-----
Aparejadores y Consultores de costos de edificación
Binaan Kos Konsult (BKK) se estableció desde mediados de 1980. Somos uno de los primeros a nivel local la práctica establecida QS en Kota Kinabalu.

Nuestros servicios de consultoría incluyen la estimación preliminar de costos, planificación de costes, estudio de viabilidad, estimación de licitación, previsión de flujos de tesorería, de Evaluación de Ofertas, la preparación de BQ / Licitaciones documento / contrato del, valoración provisional, de Monitoreo de Costos y presentación de informes, evaluación de las reclamaciones Variación / EOT, medición de la Las cantidades para las reclamaciones variación de los constructores, etc

Nuestra misión es garantizar la satisfacción del cliente proporcionando una construcción de calidad de gestión de costes, gestión de proyectos y servicios de consultoría a través de equipo de trabajo, profesionalismo, compromiso y cooperación. Estamos comprometidos con la excelencia, para dar a nuestros clientes nuestros servicios de personal y mejor en todo momento en todo lo que hacemos.

[Nota: En realidad no saben español - lo anterior no haya sido traducida con precisión / correctamente. Pido disculpas por cualquier malentendido / confusión que pueda surgir. ]


Send me One Million FREE Guaranteed Visitors


FREE Guideline Booklets on the following are now available  :

Monthly Progress Reports

Method Statement


Contact Us :
Tel : 6088-256824 / Fax : 6088-239545

Location / Address :
Shop No4, L1, Taman Sinar Baru, Jalan Damai, Lorong Kenawai 6A,
88450 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia


Click to see Map for office location

Email :  binaankk@yahoo.com

ASK  SAM ! The Malaysian Consultant.com

Ask Sam - A Forum for the Malaysian Construction Industry ...

Ask Sam on construction industry related matters, eg. tendering, contract documentation, contractual issues, claims / measurement issues, etc.  I'll try to help if possible and get back to you asap.  This online service is provided FREE of charge !


Students doing assignments, consultants & contractors facing actual work situations ... everyone is welcome to Ask Sam.
The one who asks questions doesnt lose his way.  It is good to have questions but it is even better to search for and have the right answers.

The 'Ask Sam' site also provide some FREE samples / guidelines on some subjects.  The samples / guidelines are limited now.  You can submit request for some other particular samples not yet on my site and I'll try to compile and make it available if possible (may take time).

Students from local universities / colleges doing Quantity Surveying / construction related courses are most welcome to make use of the website as a resource.  Use it for general discussion, get second opinions, hints, etc.  Don't expect me to do your assignments / thesis though !

To start - goto the MalaysianConsultant.com website.
Bahagian 'Ask Sam' memberi peluang terbuka kepada semua pihak untuk mendapatkan nasihat perihal isu-isu industri binaan seperti tender, dokumen kontrak, isu-isu kontrak, isu-isu tuntutan / pengukuran, dll. Saya akan membantu sejauh mana yang mampu dengan secepat mungkin.  Khidmat laman ini diberi PERCUMA !  Khidmat online ini tidak termasuk khidmat pengukuran.
Pelajar-pelajar dari universit / kolej dalam kursus Ukur Bahan atau Kejuruteraan atau lain-lain kursus yang berkaitan binaan adalah dijemput menggunakan laman ini sebagai sumber rujukan.
FREE COMPANY  LISTING / BUSINESS DIRECTORY in The MalaysianConsultant.com

A Business Directory for the Malaysian Construction Industry ....

Submit your company details for listing in our Directory - architectural consultants, civil & structural (C&S) engineering consultants, mechanical & electrical engineering consultants, Q.S. consultants, contractors, valuers, land surveyors, etc other professionals, including construction materials suppliers and manufacturers - all are welcome.

Malaysian Consultants - if you are ready to face the global challenge - get listed !  Malaysia Boleh !


To start - goto the MalaysianConsultant.com website.Free Web Directory - A human edited web directory offering both free and paid submissions.


Click Here for Free Traffic!
Click Here for your Free Traffic!

Last updated  2 Mar 2011